مرا بیــــــــا

هر آنقدر قد میکشم

دورتر مینمایی؛

وهر آنقدر پیر تر میشوم

نا آشنا تر از هر آنچه غریب!

تورا نجسته ام که گمشده ام تو نبودی!

تنها ، میخوانمت ؛

که نام تو ابتدای هرآنچه پرتو امید است!

من

به جست و جوی خود ، تو را آمده ام!

بوی بهشت می آید این حوالی را ؛

بگو خانه ات کجایست...؟

پدر بزرگ راست میگفت :

یأس را میتوان در نگاهت جست

دیگر حتی شیطان هم از ما می حراسد!

ببین،

دستانم را نزر کرده ام!

همین دو دست؛

که باز نکرده اند ، هیچ گره ای از ابروانت را .

همین دو دست؛

که بر نداشته اند ، هیچ باری از شانه هایت را.

تــــــو بیا ؛

من

تمام جهان را عاشقت میشوم!

از آن روزی که جاده ها را رفته ای ،

من خودم را نرسیده ام...!!!

مرا بیــــــــا !!!!!

 

                                               -بهرام بیگلویی-

                                                  91/8/25               

/ 0 نظر / 18 بازدید