سبز سرخ

رنگ سرخ

می تواند بنشیند بر درخت انار

لبهای تو

یا

پیراهن پاره پاره یک جوان

هیچ اتفاقی نمی افتد

ما

عادت داریم

ندیده ای ؟!

همان انگشت که ماه را نشان میداد

ماشه را کشید

ندیده ای؟!

که از تمام آدم برفی ها

تنها

لکه ای آّب مانده بر زمین

دود؛فقط نام های مختلفی دارد

وگرنه

سیگار من و خانه های خرمشهر

هر دو به آُسمان رفتند

...

غروب را قدم زده ام

صبح زود را گذاشته ام برای مردن

وباد

که فکر میکردیم

تنها از دو سویمان می گذرد

عقربه را تکان داد

و ماپیر شدیم

باد،

     رفتن بود

زندگی،

          رفتن بود

آمدن ،

          رفتن بود

انسان و ابر

در هزار شکل مگذرند...!!!

                                              به یاد شما که در خون خود پرواز نمودید

                                                                بهرام بیگلویی

/ 0 نظر / 8 بازدید