شیر مادر

بهزیستی نوشته بود:

شیر مادر،

مهر مادر،

جانشین ندارد

شیرمادر نخورده، مهر مادرپرداخت شد

پدر یک گاو خرید

و من بزرگ شدم

اما هیچکس حقیقت مرا، نشناخت

جز معلمعزیز ریاضی‌ام

که همیشه می‌گفت:

گوساله، بتمرگ

/ 0 نظر / 7 بازدید