سیب1

و خدا سیب نینداخت

از آن بالاها

که در عمق کم حرف نیوتون غرق شویم

و چنین با تقدیس

وچنین با انکار

جسم او در خودمان دفع کنیم

یادمان باشد سیب با هزاران امید

به امید لب و دندان کسی می آید

که به ایمان و یقین

سیب را میفهمد

سیب را مینوشد

وبه حرف نیوتون میخندد

با خودش میگوید

آسمان جازبه دارد

نه زمین...!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید